REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH WARSZTATÓW CICHYCH USTAWIEŃ RODZINY WRAZ Z PROCEDURĄ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

(wersja z dnia 21.10.2021)

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa warsztacie ustawieniowym z zakresu Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera, prowadzonych przez Gerharda Walpera i Wolfganga Düssnera, jak również zasady świadczenia usług oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Organizatorem warsztatów jest Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Pèrez ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław, NIP: 884-107-67-44 (tel. 603-509-501, mail: biuro@szkolaustawien.pl), strona internetowa: www.szkolaustawien.pl.
3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są danymi kontaktowymi organizatora warsztatów.
4. Usługi świadczone są z należytą starannością, w zakresie i w terminach opisanych w niniejszym regulaminie oraz ofercie warsztatów.

§ 2.
FORMUŁA WARSZATÓW

1. Warsztaty tematyczne cichych ustawień metodą Berta Hellingera składają się z 2 terminów, z których każdy na wyznaczony termin co dnia i godzin realizacji:
a) I termin – rozpoczyna się w piątek lub w sobotę i trwa w sumie 2 dni warsztatowe, minimum 12 godzin warsztatowych.
b) II termin – rozpoczyna się w sobotę lub niedziele i trwa w sumie 2 dni warsztatowe, minimum 12 godzin warsztatowych.
c) termin łączony – obejmuje minimum 18 godzin warsztatowych i trwa w sumie 3 dni warsztatowe.
Dzień warsztatowy obejmuje 6 godzin pracy. Warsztat cichych ustawień realizowany jest każdorazowo w trakcie szkolenia z zakresu Szkoły Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera i w obecności uczestników tego szkolenia;
2. Uczestnicy warsztatów Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera nie otrzymują pisemnych potwierdzeń uczestnictwa w warsztacie.
3.Osoby uczestniczące w warsztatach Cichych Ustawień zdobywają swoją wiedzę jako słuchacz (teoria), reprezentant (praktyka), osoba ustawiająca (praca nad własnym tematem) oraz w oparciu o pracę w grupach ćwiczeniowych tworzonych na zajęciach celem wykonania ćwiczeń zgodnie z sugestiami prowadzącego. Dodatkowo Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych, które każdy uczestnik warsztatów może wypełnić po zakończeniu zajęć danego terminu warsztatowego.

§ 3.
PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W WARSZTACIE

1. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica.
2. Osoba zainteresowana udziałem w warsztacie przesyła organizatorowi formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem strony internetowej www.szkolaustawien.pl.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator potwierdzi otrzymanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany w formularzu.

§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTACIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz Organizatora. O czasie pracy podczas zajęć decyduje tylko i wyłącznie prowadzący.
2. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w części dni warsztatowych wpłacają pełną kwotę za udział w warsztacie.
3. Cena uczestnictwa w warsztacie obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w zajęciach i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
4. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników warsztatów ustawieniowego.
5. W trakcie realizacji programu poszczególnych warsztatów tematycznych udział będą brali również uczestnicy Szkoły Cichych Ustawień.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu ustawieniowego w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji warsztatu ustawieniowego.
7. Cena za udział w jednym warsztacie (termin I lub termin II) wynosi 850,00 zł brutto za 2 dni i/lub 1.275,00 PLN za 3 dni (termin łączony - po otrzymaniu potwierdzenia organizatora).
8. Zgłoszenie udziału w warsztacie ustawieniowym oraz zapłacenie pełnej odpłatności za udział w tym warsztacie nie gwarantuje uczestnikowi indywidualnej pracy własnej z Prowadzącym.
9. Cena za warsztat ustawieniowy zostanie zapłacona w następujący sposób:
a) 850,00 zł lub 1275,00 zł. płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu lub w terminie podanym przez Organizatora w mailowych informacjach organizacyjnych.
10. Terminowa wpłata pełnego kosztu uczestnictwa, zgodnie z ust. 9 lit. a) rezerwuje miejsce na zajęciach. W przypadku zapłaty ceny, o której mowa w ust. 9 lit. a) po terminie, organizator może odmówić udziału w warsztacie, w sytuacji przekroczenia limitu uczestników. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, organizator zwróci uczestnikowi wpłacone przez niego kwoty.
11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym warsztacie, w terminie do 2 dni przed datą jego rozpoczęcia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@szkolaustawien.pl). Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty, po potrąceniu kosztów operacyjnych/przygotowawczych w wysokości 40% ceny brutto za udział w warsztacie w ramach danego terminu.
Wyjątek stanowią sytuacje, o których mowa w punkcie 15 poniżej.
12. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 11 powyżej, uczestnik warsztatów ustawieniowych nie może zrezygnować z udziału w zajęciach. Uiszczona przez uczestnika cena nie podlega zwrotowi.
13. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzy zgłoszeniowym, po realizacji usługi, na co uczestnik szkolenia wyraża zgodę, na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
14. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub Organizatora opłata wniesiona za uczestnictwo w warsztacie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto Uczestnika, z którego dokonał płatności.
15. W przypadku rezygnacji zajęć z powodu choroby Uczestnika opłata wniesiona za uczestnictwo w warsztacie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez uczestnika.

§ 5.
PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Pèrez ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolaustawien.pl lub doręczona osobiście do biura organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (temat warsztatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.
5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja obejmie brak indywidualnej pracy własnej z Prowadzącym, co nie jest gwarantowane.
7. Organizator warsztatu ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
8. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu o którym mowa w ust. 6.
9. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
10. W razie niedochowania przez uczestnika terminu o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
11. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
12. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;
c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
d) inną formę niż wskazane w lit. a) – d) powyżej.
13. Po wprowadzeniu przez Organizatora ankiet ewaluacji warsztatów „Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na usługę rozwojową). Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników warsztatów, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego warsztatu, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
14. Termin wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych zostanie zakomunikowany na stronie Organizatora.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w warsztacie jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku i/lub głosu uczestnika warsztatów przez Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl.
4. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl oraz w biurze organizatora szkolenia.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl. Zmiany nie mają zastosowania do już zrealizowanych warsztatów ustawieniowych.