REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH SZKOŁY CICHYCH USTAWIEŃ RODZINY WRAZ Z PROCEDURĄ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

W RAMACH SZKOŁY CICHYCH USTAWIEŃ RODZINY

WRAZ Z PROCEDURĄ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

(wersja z dnia 06.03.2019)

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta i Sophie Hellinger, prowadzonych przez Gerharda Walpera i Wolfganga Deußera, jak również zasady świadczenia usług szkoleniowych oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Organizatorem szkoleń jest Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Pèrez ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław, NIP: 884-107-67-44 (tel. 603-509-501, mail: biuro@szkolaustawien.pl), strona internetowa: www.szkolaustawien.pl. działająca na zlecenie Gerhard Walper Institut für Stilles Familienstellen

Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg (mail: info@stilles-familienstellen.de, tel. 0049 (0)6172 305722), strona internetowa: www. stilles-familienstellen.de

 1. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są danymi kontaktowymi Organizatora szkoleń.

 2. Usługi szkoleniowe świadczone są z należytą starannością, w zakresie i w terminach opisanych w niniejszym regulaminie oraz ofercie szkoleniowej.

§ 2.

FORMUŁA SZKOLENIA ORAZ CERTYFIKACJA

 1. Szkoła Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera składa się z 3 poziomów, z których każdy zakończony jest certyfikatem:  1. Poziom Podstawowy – POZIOM I - składa się z 8 modułów po 5 dni szkoleniowych (dzień szkoleniowy obejmuje 9 godzin szkoleniowych, każdą po 45 minut). W sumie 8 modułów, 40 dni szkoleniowych, 360 godzin szkoleniowych. Poziom podstawowy od stycznia 2019 roku obejmuje także jedną superrewizje. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu Szkoły Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera wydawany przez Institut für Stilles Familienstellen Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg, asygnowany przez Gerharda Walper i Organizatora.  1. Poziom Zaawansowany „Nadbudówka” – POZIOM II - wymaga uczestnictwa w 4 modułach szkoleniowych z tym zastrzeżeniem, ze:

1 moduł – temat według wolnego wyboru i osobistych preferencji Uczestnika,

3 moduły – tematy obowiązkowe:

Matka, Ojciec – porządki miłości“

Konflikt i miłość - ustawienia rodzin w służbie pojednania”

Superwizja/praca indywidualna/„Mocne trzymanie”/ćwiczenia ustawień“   1. Wymagane zgłoszenie uczestnictwa w całym szkoleniu (4 moduły) wraz ze wskazaniem modułu preferowanego według własnego wyboru – mailem na adres: biuro@szkolaustawien.pl – wraz z przedstawieniem skanu posiadanego certyfikatu – poziom podstawowy.   1. Kolejność uczestnictwa w poszczególnych modułach jest dowolna – szkolenie na poziomie II wymaga ukończenia wszystkich 4 modułów w terminie 2 lat od daty ukończenia modułu 1. w ramach II poziomu kształcenia „nadbudówki”.1.2.3 Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego „Nadbudówka” POZIOM II z zakresu Szkoły Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellinger, wydawany przez Institut für Stilles Familienstellen Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg, asygnowany przez Gerharda Walper i Organizatora.  1. Poziom PREMIUM – uczestnicy szkolenia, po ukończeniu poziomu podstawowego oraz nadbudówki oraz odbiorze tych dwóch certyfikatów uzyskają w przyszłości możliwość zdobycia CERTYFIKATU - Poziom Premium. Poziom Premium umożliwi uzyskanie specjalizacji ustawień w jednym z obszarów pomocy/doradztwa:

par  rodziców i dzieci  zdrowie  zawodu i biznesuSzczegóły w opracowaniu Prowadzącego oraz Organizatora. 1. Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na modelu Szkoły Berta i Sophie Hellinger „Hellinger Sciencia”. Osoby szkolące się w metodzie Cichych Ustawień zdobywają swoją wiedzę jako słuchacz (teoria), reprezentant (praktyka), osoba ustawiająca (praca nad własnym tematem) oraz w oparciu o pracę w grupach ćwiczeniowych między zajęciami zgodnie z sugestiami prowadzącego. Dodatkowo Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych, które każdy uczestnik szkolenia może wypełnić po zakończeniu zajęć danego modułu szkoleniowego.

 2. Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego – POZIOM I - z zakresu metody Cichych Ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 8 modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego „Nadbudówka” – POZIOM II - z zakresu metody Cichych Ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział w 4 modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie PREMIUM – szczegoly w opracowaniu.

 1. Certyfikaty Institut für Stilles Familienstellen są wydawane w języku polskim i niemieckim i sa asygnowane przez Gerharda Walpera oraz Organizatora. Certyfikaty wręczane są zawsze w ostatnim dniu szkoleniowym każdego poziomu nauczania.

§ 3.

PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełnoletnią zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica.

 2. Osoba zainteresowana udziałem szkoleniu przesyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej www.szkolaustawien.pl odrębnie na każdy moduł szkolenia.

 3. Osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu na poziomie zaawansowanym przesyła Organizatorowi dodatkowo mailem na adres. biuro@szkolaustawien.pl – zgłoszenie udziału w szkoleniu na tym poziomie wraz z dokonanym wyborem wolnego tematycznie modułu oraz skanem posiadanego certyfikatu poziomu podstawowego.

 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 5. Organizator potwierdzi otrzymanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany w formularzu.

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I WARUNKI PŁATOŚCI

 1. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz Organizatora. O czasie pracy podczas zajęć decyduje tylko i wyłącznie prowadzący.

 2. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w części dni szkoleniowych któregoś z modułów wpłacają pełną kwotę. Tym samym nie są zobligowani do dodatkowej wpłaty podczas nadrabiania pozostałych, brakujących dni szkoleniowych z danego modułu tematycznego.

 3. Cena uczestnictwa w module szkoleniowym obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.

 4. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników modułów szkoleniowych.

 5. W trakcie realizacji programu poszczególnych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania modułu szkoleniowego w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji modułu szkoleniowego.

 7. Cena za udział w jednym module szkoleniowym – poziom podstawowy -wynosi 1900 zł brutto

  1. Cena za moduł szkoleniowy – poziom podstawowy - zostanie zapłacona w następujący sposób:

 1. 1.900,00 PLN płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem modułu

lub

 1. częściowo, tj. w kwocie 1.000,00 zł, przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem modułu. Pozostałą część, tj. 900,00 zł w formie gotówkowej w dniu rozpoczęcia modułu, przed rozpoczęciem zajęć. 1. Cena za udział w jednym module szkoleniowym – poziom zaawansowany ”nadbudówka” wynosi 1.600,00 zł brutto – warunkiem tej ceny jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa jak opisano w § 3. Punkt 3. Powyżej i uzyskanie zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

8.1. Cena za moduł szkoleniowy zostanie zapłacona w następujący sposób:

a) 1.600,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem modułu

lub

b) częściowo, tj. w kwocie 900,00 zł, przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem modułu. Pozostałą część, tj. 900,00 zł w formie gotówkowej w dniu rozpoczęcia modułu, przed rozpoczęciem zajęć.

 1. Terminowa wpłata pełnego kosztu uczestnictwa, zgodnie z ust. 7.1 i 8.1 lit. a) lub części, zgodnie z ust. 7.1 i 8.1 lit. b) rezerwuje miejsce na zajęciach. W przypadku zapłaty ceny, o której mowa w ust. 7.1 i 8.1 lit. a) lub zadatku, o którym mowa w ust. 7.1 i 8.1 lit. b) po terminie, organizator może odmówić udziału w szkoleniu, w sytuacji przekroczenia limitu uczestników szkolenia. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, organizator zwróci uczestnikowi wpłacone przez niego kwoty.

 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym module szkoleniowym, w terminie do 4 dni przed datą jego rozpoczęcia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@szkolaustawien.pl.). Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty, po potrąceniu kosztów operacyjnych/przygotowawczych w wysokości 40% ceny brutto za udział w szkoleniu w ramach danego modułu.

 3. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 10 powyżej, uczestnik szkolenia nie może zrezygnować z udziału w szkoleniu. Uiszczona przez uczestnika cena nie podlega zwrotowi.

 4. Faktury VAT będą wręczane uczestnikom w trakcie zajęć lub będą przesyłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, na co uczestnik szkolenia wyraża zgodę, na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Prowadzącego i/lub Organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez uczestnika.

 6. Ceny udziału w modułach szkoleniowych przedstawione w ustępach 7. i 8. powyżej mogą ulec zmianie. Zmiana wysokości cen określonych w ust. 7 i 8 następuje przez jej opublikowanie na stronie www.szkolaustawien.pl lub przez zmianę w regulaminie szkoleń i jest wiążąca dla Uczestników.

§ 5.

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Pèrez ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolaustawien.pl lub doręczona osobiście do biura organizatora.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora szkolenia, podpis osoby składającej reklamację.

 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.

 5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Organizator szkolenia ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.

 7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu o którym mowa w ust. 6.

 8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

 9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

 10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.

 11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:

 1. powtórzenie szkolenia w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;

 2. realizację dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie;

 3. zwrot kosztów szkolenia, w określonej przez organizatora wysokości;

 4. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;

 5. inną formę niż wskazane w lit. a) – d) powyżej.

 1. Po wprowadzeniu przez Organizatora ankiet ewaluacji szkolenia „Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

 2. Termin wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych zostanie zakomunikowany na stronie Organizatora.

 

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w szkoleniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych przez organizatora szkolenia, zamieszczonym na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl.

 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl oraz w biurze organizatora szkolenia.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.szkolaustawien.pl.