REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH SZKOŁY CICHYCH USTAWIEŃ RODZINY WRAZ Z PROCEDURĄ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
W RAMACH SZKOŁY CICHYCH USTAWIEŃ RODZINY
WRAZ Z PROCEDURĄ SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
(wersja z dnia 12.04.2022)

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellinger, prowadzonych przez Gerharda Walpera i Wolfganga Deußera, jak również zasady świadczenia usług szkoleniowych oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Organizatorem szkoleń jest Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław, NIP: 884-107-67-44 (tel. 603-509-501, mail: biuro@szkolaustawien.pl), strona internetowa: www.szkolaustawien.pl. działająca na zlecenie Gerhard Walper Institut für Stilles Familienstellen Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg (mail: info@stilles-familienstellen.de, tel. 0049 (0)6172 305722), strona internetowa: www. stilles-familienstellen.de
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są danymi kontaktowymi Organizatora szkoleń.
 4. Usługi szkoleniowe świadczone są z należytą starannością, w zakresie i w terminach opisanych w niniejszym regulaminie oraz ofercie szkoleniowej.

§2.
FORMUŁA SZKOLENIA ORAZ CERTYFIKACJA

 1. Szkoła Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera składa się z 3 poziomów, z których każdy zakończony jest certyfikatem:

1.1. Poziom Podstawowy – POZIOM I - składa się z 8 modułów po 5 dni szkoleniowych (dzień szkoleniowy obejmuje 8 godzin szkoleniowych, każdą po 45 minut). W sumie 8 modułów, 40 dni szkoleniowych, 256 godzin szkoleniowych. Poziom podstawowy obejmuje także jedną superwizję. Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu Szkoły Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera wydawany przez Institut für Stilles Familienstellen Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg, asygnowany przez Gerharda Walper i Organizatora.

1.1.1 Kolejność uczestnictwa w poszczególnych modułach jest dowolna – szkolenie na poziomie I wymaga ukończenia wszystkich 8 modułów tematycznych.

1.1.2. Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego – POZIOM I - z zakresu metody Cichych Ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 8 modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

1.1.3. Certyfikaty Institut für Stilles Familienstellen są wydawane w języku polskim i niemieckim i są asygnowane przez Gerharda Walpera oraz Organizatora. Certyfikaty wręczane są zawsze w ostatnim dniu szkoleniowym każdego poziomu nauczania.

1.2. Poziom Zaawansowany „Nadbudówka” – POZIOM II - może być realizowany po ukończeniu przez uczestnika szkolenia na poziomie I podstawowym i wymaga uczestnictwa w 4 modułach szkoleniowych z tym zastrzeżeniem, że:

1 moduł – temat według wolnego wyboru i osobistych  preferencji Uczestnika,
3 moduły – tematy obowiązkowe:
„Matka, Ojciec – porządki miłości“
„Konflikt i miłość  - ustawienia rodzin w służbie pojednania”
„Superwizja/praca indywidualna/„Mocne trzymanie”/ćwiczenia ustawień“

1.2.1. Wymagane zgłoszenie uczestnictwa ze wskazaniem modułu  preferowanego według własnego wyboru – mailem na adres: biuro@szkolaustawien.pl – oraz przedstawieniem skanu posiadanego certyfikatu – poziom podstawowy.

1.2.2. Kolejność uczestnictwa w poszczególnych modułach jest dowolna – szkolenie na poziomie II wymaga ukończenia wszystkich 4 modułów w terminie 2 lat od daty uczestnictwa w pierwszym module szkoleniowym w ramach II poziomu kształcenia „nadbudówka”.

1.2.3 Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego „Nadbudówka” POZIOM II z zakresu Szkoły Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellinger, wydawany przez Institut für Stilles Familienstellen Quellenweg 3, DE 61348 Bad Homburg, asygnowany przez Gerharda Walper i Organizatora.

1.2.4 Certyfikat ukończenia szkolenia zaawansowanego „Nadbudówka” – POZIOM II - z zakresu metody Cichych Ustawień metodą Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział w 4 modułach  i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

1.2.5 Certyfikaty Institut für Stilles Familienstellen są wydawane w języku polskim i niemieckim i są asygnowane przez Gerharda Walpera oraz Organizatora. Certyfikaty wręczane są zawsze w ostatnim dniu szkoleniowym każdego poziomu nauczania.

1.3. Poziom Doskonalący „TRAIN THE TRAINER” – POZIOM III - może być realizowany po ukończeniu przez uczestnika szkolenia na poziomie I podstawowym i wymaga uczestnictwa w 6 modułach szkoleniowych z tym zastrzeżeniem, że:

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę podstawową i doświadczenie z pracą ustawieniową, indywidulaną albo w grupie. Szkolenie „Train the Trainer“ jest trzecim stopniem kształcenia, skierowanym do osób doświadczonych, pracujących z ludźmi i wykorzystujących metodę we własnej działalności. Również do osób kształcących się dotychczas u innych nauczycieli lub praktykujących prace ustawieniową i wykorzystujących metodę w swojej działalności.

1.3.1. Wymagane zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu  (6 modułów) poprzedzone przedstawieniem skanu posiadanego certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia ukończenia kursu ustawień oraz odesłaniem wypełnionej ankiety przedstawiającej informacje o działalności/praktyce ustawień prowadzonej przez uczestnika.

1.3.2. Kolejność uczestnictwa w poszczególnych modułach jest dowolna – szkolenie na poziomie III wymaga ukończenia wszystkich 6 modułów w terminie 2 lat od daty uczestnictwa w pierwszym module szkoleniowym w ramach III poziomu kształcenia „ Train the trainer”.

1.3.3 Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego „Train the trainer” – POZIOM III - z zakresu metody Cichych Ustawień otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział w 6 modułach  i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

1.3.4 Certyfikaty Institut für Stilles Familienstellen są wydawane w języku polskim i niemieckim i są asygnowane przez Gerharda Walpera oraz Organizatora. Certyfikaty wręczane są zawsze w ostatnim dniu szkoleniowym każdego poziomu nauczania.

1.3.5 Uczestnicy, którzy ukończą poziom III kształcenia „Train the Trainer“ otrzymują dodatkowo możliwość ogłoszenia się w bazie profesjonalistów prowadzących ciche ustawienia rodzin metoda Beta Hellingera w Polsce, którą poprowadzi Organizator, opublikuje i będzie aktualizował na swoich stronach internetowych.

 

§3.
PROCEDURA ZGŁASZANIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

1. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełnoletnią zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej powinny uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, w szczególności rodzica.
2. Osoby, które są w trakcie kuracji psychiatrycznej, terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej, uzależnień itp. powinny skonsultować udział w zajęciach ze swoim lekarzem i/lub terapeutą.
3. Osoba zainteresowane udziałem szkoleniu przesyła Organizatorowi formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej szkolaustawien.pl odrębnie na każdy moduł szkolenia.
4. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu na poziomie zaawansowanym przesyłają Organizatorowi dodatkowo mailem na adres biuro@szkolaustawien.pl – zgłoszenie udziału w szkoleniu na tym poziomie wraz z dokonanym wyborem wolnego tematycznie modułu oraz skanem posiadanego certyfikatu poziomu podstawowego.
5. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu na poziomie doskonalącym przesyła Organizatorowi dodatkowo mailem na adres biuro@szkolaustawien.pl– ankietę informacyjną kwalifikującą do szkolenia na tym poziomie wraz ze skanem posiadanego dokumentu ukończenia szkolenia /kursu ustawień/certyfikatu poziomu podstawowego.
6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator potwierdzi otrzymanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail wskazany w formularzu

§4.
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I WARUNKI PŁATOŚCI

1. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz Organizatora. O czasie pracy podczas zajęć decydują prowadzący i organizator.
2. Nawet jeśli uczestnicy zajęć będą mogli brać udział tylko w części dni szkoleniowych któregoś z modułów wpłacają pełną kwotę. Tym samym nie są zobligowani do dodatkowej wpłaty podczas nadrabiania pozostałych, brakujących dni szkoleniowych z danego modułu tematycznego.
3. Cena uczestnictwa w module szkoleniowym obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
4. Organizator nie uczestniczy ani nie pośredniczy w organizacji dojazdów, noclegów i wyżywienia uczestników modułów szkoleniowych.
5. W trakcie realizacji programu poszczególnych modułów udział będą brali również klienci zewnętrzni, dołączając na WARSZTAT USTAWIEŃ (2 lub 3 dni).
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania modułu szkoleniowego w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji modułu szkoleniowego.

7. Cena za udział w jednym module szkoleniowym – poziom podstawowy -wynosi 2100 zł brutto
7.1. Cena za moduł szkoleniowy – poziom podstawowy - zostanie zapłacona w następujący sposób:
a) 2100,00 PLN płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu
lub
b) 2100,00 PLN płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie podanym przez Organizatora w mailu z informacjami organizacyjnymi.

8. Cena za udział w jednym module szkoleniowym – poziom zaawansowany ”nadbudówka” wynosi 1.800,00 zł brutto – warunkiem tej ceny jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa jak opisano w 3. Punkt 3. Powyżej i uzyskanie zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
8.1 Cena za moduł szkoleniowy na poziomie II zostanie zapłacona w następujący sposób:
a) 1.800,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu
lub
b) 1.800,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora w mailu y informacjami organizacyjnymi.

9. Cena za udział w jednym module szkoleniowym – poziom doskonalący ”Train the trainer” wynosi 1.900,00 zł brutto – warunkiem tej ceny jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa jak opisano w par. 4. Punkt 5. powyżej i uzyskanie zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
9.1 Cena za moduł szkoleniowy na poziomie III zostanie zapłacona w następujący sposób:
a) 1.900,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem modułu
lub
b) 1.900,00 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora w mailu z informacjami organizacyjnymi.

10. Terminowa wpłata pełnego kosztu uczestnictwa, zgodnie z ust. 7.1, 8.1 i 9.1. lit. a lub części, zgodnie z ust. 7.1, 8.1, 9.1 lit. B rezerwuje miejsce na zajęciach. W przypadku zapłaty ceny, o której mowa w ust. 7.1, 8.1 i 9.1. lit. a) i b) po terminie, organizator może odmówić udziału w szkoleniu, w sytuacji przekroczenia limitu uczestników szkolenia. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, organizator zwróci uczestnikowi wpłacone przez niego kwoty.
11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danym module szkoleniowym, w terminie do 2 dni przed datą jego rozpoczęcia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@szkolaustawien.pl). Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty, po potrąceniu kosztów operacyjnych/przygotowawczych w wysokości 40% ceny brutto za udział w szkoleniu w ramach danego modułu.
12. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 10 powyżej, uczestnik szkolenia nie może zrezygnować z udziału w szkoleniu. Uiszczona przez uczestnika cena nie podlega zwrotowi.
13. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, po zrealizowaniu usługi szkoleniowej, na co uczestnik szkolenia wyraża zgodę, na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
14. W przypadku odwołania zajęć z winy Prowadzącego i/lub Organizatora lub w przypadku zachorowania Uczestnika opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez uczestnika.
15. Ceny udziału w modułach szkoleniowych przedstawione w ustępach 7. 8. 9. powyżej mogą ulec zmianie. Zmiana wysokości cen określonych w ust. 7. 8. 9. następuje przez jej opublikowanie na stronie szkolaustawien.pl lub przez zmianę w regulaminie szkoleń i jest wiążąca dla Uczestników.

 

§5.
PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Downar ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolaustawien.pl lub doręczona osobiście do biura organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora szkolenia, podpis osoby składającej reklamację.
 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Organizator szkolenia ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
 7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu o którym mowa w ust. 6.
 8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
 11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
  a) powtórzenie szkolenia w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
  b) realizację dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie;
  c) zwrot kosztów szkolenia, w określonej przez organizatora wysokości;
  d) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
  e) inną formę niż wskazane w lit. a) – d) powyżej.
 12. Po wprowadzeniu przez Organizatora ankiet ewaluacji szkolenia „Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 13. Termin wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych zostanie zakomunikowany na stronie Organizatora.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na udział w szkoleniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z formularzem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych przez organizatora szkolenia, zamieszczonym na stronie internetowej.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej oraz w biurze organizatora szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkolaustawien.pl