PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI - WARSZTATY

1. Uczestnik warsztatów ma prawo składania reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z niniejszym regulaminem lub ofertą szkolenia.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Szkoła Cichych Ustawień GW Renata Pèrez ul. Olbrachtowska 14/4, 54-063 Wrocław za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: biuro@szkolaustawien.pl lub doręczona osobiście do biura organizatora.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (temat warszatu, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora warsztatu, podpis osoby składającej reklamację.
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia warsztatu.
5. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Organizator warsztatu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja obejmie brak indywidualnej pracy własnej z Prowadzącym, co nie jest gwarantowane.
7. Organizator warsztatu ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni.
8. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu o którym mowa w ust. 6.
9. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
10. W razie niedochowania przez uczestnika terminu o którym mowa w ust. 7, organizator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
11. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za zasadną.
12. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zaproponuje uczestnikowi:
a) powtórzenie uczestnictwa w warsztacie w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie;
b) zwrot kosztów uczestnictwa w warsztacie, w określonej przez organizatora wysokości;
c) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;
d) inną formę niż wskazane w lit. a) – d) powyżej.
13. Po wprowadzeniu przez Organizatora ankiet ewaluacji warsztatów „Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na usługę rozwojową). Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników warsztatów, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego warsztatu, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
14. Termin wprowadzenia ankiet ewaluacyjnych zostanie zakomunikowany na stronie Organizatora i w trakcie warsztatów.